May 23, 2013
View 98b72bc

Odstraneny popup po uspesom prihlaseni

Cinan Rakosnik authored on 23/05/2013 at 13:26:16
May 20, 2013
View 4e3ef07

Automaticke zatvaranie popupu pri prihlaseni

Cinan Rakosnik authored on 20/05/2013 at 16:18:00
View 910e0f2

Pridavanie novych kontaktov do rostera

Cinan Rakosnik authored on 20/05/2013 at 13:25:58
May 19, 2013
View 3a34499

Lepsie vertikalne resizovanie rostera aj okna so spravami

Cinan Rakosnik authored on 19/05/2013 at 14:50:22
May 14, 2013
View 82fcdc6

DOM pre popup na vrchu obrazovky (cherry picked from commit 55160de)

Cinan Rakosnik authored on 14/05/2013 at 01:44:29
April 7, 2013
View 43899b3

Vyhladavanie medzi kontaktami

Cinan Rakosnik authored on 07/04/2013 at 16:23:13
March 6, 2013
View 43b171a

Automaticke resizovanie chatu pri resize okna

Cinan Rakosnik authored on 06/03/2013 at 22:24:06
March 4, 2013
View 1ec65f2

CSS pre roster

Cinan Rakosnik authored on 04/03/2013 at 18:05:06
March 1, 2013
View 5322702

Controller pre chat

Cinan Rakosnik authored on 01/03/2013 at 10:09:32